8 askelta hyvään työhön -valmennusohjelma

Mindfulness työssä: 8 askelta hyvään työhön -valmennusohjelma

Parhaat askeleet hyvinvointiin ja onnistumisen kokemuksiin työssä. Työyhteisöille suunnatussa Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhön™ -valmennusohjelmassa perehdytään parhaisiin mindfulness-käytäntöihin erityisesti työn tekemisen ja työhyvinvonnin näkökulmista. Ohjelma koostuu perusmuodossaan kahdeksasta 2 tunnin mittaisesta n. viikon välein toteutettavasta valmennuksesta.

Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhön™ -valmennusohjelma on kehitetty erityisesti suomalaisen työelämän tarpeita silmällä pitäen. Ohjelma koostuu seitsemästä teemasta, joiden avulla valmennusohjelmaan osallistuvat saavat avaimet tietoiseen tapaan tehdä työtä ja priorisoida työtehtäviä, parantaa keskittymiskykyä sekä tunnistaa oma stressi ja erityisesti parhaisiin keinoihin palautua stressistä. Ohjelma vahvistaa yksilön henkilökohtaisia voimavaroja. Tämä psykologisen pääoman rakentaminen on yksi merkittävä tapa kehittää työhyvinvointia. Ohjelmassa valmennetaan oman itsen ja kanssaihmisten läsnä olevaan ja kannustavaan kohtaamiseen ja myönteiseen vuorovaikutukseen, joka on puolestaan työyhteisön voimavarojen vahvistamista ja siten myös merkittävää työhyvinvoinnin kehittämistä.

Valmennusohjelma kannustaa avoimeen vuorovaikutukseen, yhdessä ihmettelyyn ja uusien vaihtoehtojen löytämiseen erilaisten (ongelma)tilanteiden ratkaisemiseksi työyhteisön sisällä. Tulevaisuuden arvo muodostuu siitä, että olemme ihmisinä oppimiskykyisiä, innostuneita ja innovatiivisia, etsimme mahdollisuuksia ja ratkaisuja erilaisiin pulmiimme.

Yhteisöllisyydestä löytyy myös uutta voimaa, joka lisää sosiaalista pääomaa.
Näin ohjelmamme kehittää sekä yksilön psykologista pääomaa että organisaation sosiaalista pääomaa. Ja yhä vahvemmin organisaatioiden menestyksen ollessa kiinni niiden aineettomassa, inhimillisessä pääomassa, juuri psykologisen pääoman ja sosiaalisen pääoman kehittäminen on oleellista.

Ohjelmamme vahvistaa myös resilienssiä, muutosjoustavuutta, uudistumiskykyä. Muun muassa Sitra onkin nostanut resilienssin vahvistamisen hyödyllisenä organisaatioiden kehittämisessä ja asettanut sen tavoitteeksi kestävän hyvinvoinnin periaatteena.

Ohjelman taustalla ovat ne lukuisat – tähän mennessä jo yli tuhat – tieteelliset tutkimukset, joita aihepiiristä on tehty 1970-luvun lopulta lukien.
Valmennusohjelmaan sisältyy alku- ja loppukartoitus, joka mittaa mindfulness-taitoja, työn tekemisen laatua sekä ohjelman vaikuttavuutta. Alkukartoitus on laadittu siten, että se johdattaa, jo ennen valmennuksen alkua, pohtimaan mindfulness-teemoihin liittyviä taitoja ja antaa kuvan ohjelman aikana opittavista asiakokonaisuuksista.

Mindfulness työssä -AKATEMIA uudistaa ja kehittää työelämätaitoja juuri tämän hetken tarpeisiin!

Parempi keskittymiskyky, paremmat vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot, vähemmän stressiä ja parempi resilienssikyky

Tilaa uutiskirje