Mindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjaisen ohjelman vaikuttavuus työuupumusoireiden lievittäjänä

Yhteenveto Jyväskylän yliopiston Muupu-tutkimushankkeesta:
Puolakanaho, Kinnunen, Lappalainen 2016: Mindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjaisen (MIHA) ohjelman vaikuttavuus työuupumusoireiden lievittäjänä.

Aikaisempien tutkimusten valossa mindfulnessia hyödyntävät interventiot on todettu tuloksellisiksi monenlaisen psykologisen oireilun, esimerkiksi stressin lievittäjänä. Kelan rahoittamassa Muupu-tutkimushankkeessa tutkittiin, voidaanko työuupumusta lievittää 8-viikkoisella mindfulness-, hyväksyntä- ja aropohjaisella (MIHA) interventiolla. Ohjelmassa pyrittiin vaikuttamaan psykologisen
joustavuuden lisäämiseen kehittämällä tietoisuustaitoja sekä hyväksyvää ja arvostelematonta asennetta itseä ja toisia kohtaan. Tavoitteena oli myös selkeyttää oman mielen toimintaa ja lisätä mahdollisuuksia irrottautua automaattisista mieleen liittyvistä reaktiomalleista. Tutkimukseen lähti mukaan 218 tutkittavaa, joilla oli vakava työuupumus, heistä puolet osallistui interventioon ja puolet sai tavanomaista tukea.

Suomessa on arvioitu noin 3 %:n työntekijöistä kärsivän vakava-asteisesta työuupumuksesta ja 25%:n lievästä työuupumuksesta. Myös uupumukseen liittyvät stressikokemukset ovat yleisiä, Euroopan alueella keskimäärin 22 % työntekijöistä raportoi kärsivänsä stressin vaikutuksista, lukujen vaihdellessa 18 – 55 %:n välillä. Työuupumus on pitkittyneen stressitilanteen seurauksena kehittyvä työpahoinvoinnin tila. Työuupumuksen kehittymisen taustalla on useita erilaisia tekijöitä, työolotekijät ja yksilölliset tekijät kuitenkin korostuvat. Työolotekijöistä voi mainita työmäärä, työn psykologiset ja fyysiset vaatimukset, alhainen työhallinnan kokemus, vähäinen sosiaalinen tuki työyhteisössä, vaikeudet työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Myös henkilökohtaiset voimavarat ja persoonallisuus on havaittu vaikuttavan työuupumukseen.

Tulosten valossa tietoisen ajatusten ja tunteiden havainnoimiseen, hyväksyntään ja arvopohjaiseen toimintaan liittyvien taitojen puute selitti työuupumusta ja pahoinvointia vielä työolosuhdetekijöiden ja yleisen hyvinvoinnin kontrolloimisen jälkeenkin. Tutkimuksen mukaan
kuormittavat työolosuhdetekijät selittävät 32 % työpahoinvoinnista, heikentynyt yleinen hyvinvointi ja puutteet MIHA-taidoissa selittävät 45 % ja defuusiotaidot 10 % työpahoinvoinnista. Defuusiotaidot viittaavat kykyyn irrottautua omista ajatus- ja tunneprosesseista ja kykyyn samaistua itsessä olevaan tarkkailijaan. Nämä kolme tekijää selittävät yhteensä 91 % työpahoinvoinnista. Tutkimuksen mukaan mindfulness-taidot lisääntyivät ja automaattisten kielteisten ajatusten määrä ja niihin uskominen vähenivät, samalla, kun työkyky koheni. Henkilökohtaiset MIHA-taidot ovat siten vahvasti yhteydessä elämän hyvinvointikokemusten kanssa, ja näiden puute selittää työuupumusta, koettua stressiä ja työkyvyn alenemista.

Myös muutokset hyvinvoinnin eri osa-alueilla johtuivat lisääntyneistä MIHA-taidoista. Näiden taitojen lisääntyminen johti muutoksiin, jotka näkyivät hyvinvoinnin lisääntymisenä, psykologisten oireiden, työuupumuksen ja stressikokemuksen lievittymisenä sekä lisääntyneenä työkykynä. Tulokset MIHA-menetelmien tuottamista laaja-alaisista muutoksista ovat yhteneväisiä ulkomailla toteutettujen tutkimusten kanssa. Lisäksi tulosten mukaan näyttää siltä, että MIHA-taidot suojaavat elämässä tapahtuvien muiden mullistusten aiheuttamilta vaikutuksilta ja oat yhteydessä positiivisiin työolosuhdekokemuksiin. MIHA-taidot voivat suoraan tuottaa emotionaalista tasapainoa ja lisäksi ne auttavat tunnistamaan omia ajatuksia ja käyttäytymismalleja sekä tuottavat luovia vastaamistapoja haasteellisiin tilanteisiin. Näin elämänhaasteet voidaan kohdata ja kokea vähemmän stressiä tuottavina.

MIHA-interventioon osallistuneiden joukosta löydettiin kuusi erilaista profiiliryhmää, jotka erosivat toisistaan työuupumuksen ja mindfulness-taitojen tasojen ja niissä tapahtuneiden muutosten osalta. Suurimmassa osassa profiileista tapahtui myönteisiä muutoksia, mikä näkyi yhtäaikaisena työuupumuksen vähenemisenä ja mindfulness-taitojen lisääntymisenä. Profiilit eivät eronneet toisistaan intervention aikaisen harjoittelun määrän tai tiheyden perusteella, vaikka näin olisi voinut odottaa aiempien tutkimusten perusteella. Profiilien välillä oli kuitenkin eroja MIHA-harjoitteiden jatkamisessa intervention jälkeen niin, että enemmän myönteisiä muutoksia seurantaan mennessä tapahtui niillä, jotka jatkoivat harjoittelua tiiviimmin. Tämä saattaa olla merkki siitä, että MIHA- harjoitteet ovat tulleet osaksi jokapäiväistä arkea. Lisäksi ryhmien välillä oli eroja yksilöllisissä MIHA- taitojen oppimiskokemuksissa intervention aikana niin, että eniten myönteisiä muutoksia oli havaittavissa niissä profiileissa, joissa koettiin eniten oppimista. Tällaiset tulokset ovat yhteneväisiä tutkimusten kanssa, joissa mindfulness-taitojen lisääntymisen on havaittu välittävän muutoksia hyvinvoinnissa Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että interventioissa kannattaa kiinnittää huomiota harjoittelun jatkamisen tukemiseen sekä yksilöllisten oppimiskokemusten vahvistamiseen. Seurantatapaamiset voisivat tukea oppimisprosessin syventämistä ja MIHA- taitojen juurtumista osaksi jokapäiväistä elämää.

Hankkeessa tutkittiin myös persoonallisuuden ja hyväksyntätaitojen välisiä yhteyksiä. Samalla todettiin, että näkemystä persoonallisuuden piirteistä pysyvänä, läpi elämän säilyvänä piirteenä on alettu kyseenalaistamaan. Mindfulnessin on havaittu olevan yhteydessä persoonallisuuden piirteisiin ja vaikuttamalla MIHA-taitoihin, voidaan vaikuttaa myös persoonallisuuteen.

Tulosten valossa henkilökohtaiset MIHA-taidot ovat siis vahvasti yhteydessä elämän hyvinvointikokemusten kanssa, ja näiden puute selittää työuupumusta, koettua stressiä ja työkyvyn alenemista. Työuupumusta voidaankin tämän tutkimuksen perusteella hyvin kuvata ilmiönä, jota selittävät suurelta osin sekä työolosuhteet että MIHA-taitoihin liittyvät yksilölliset tekijät. Työhyvinvointia voitaisiin näiden tulosten valossa parantaa sekä vaikuttamalla työolosuhteisiin että lisäämällä mindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjaisia taitoja.

Online 1.12.18
Yhteenvedon kirjoitti Ritva Liisanantti

Muita blogejamme

Mindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjaisen ohjelman vaikuttavuus työuupumusoireiden lievittäjänä

Yhteenveto Jyväskylän yliopiston Muupu-tutkimushankkeesta:Puolakanaho, Kinnunen, Lappalainen 2016: Mindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjaisen (MIHA) ohjelman vaikuttavuus työuupumusoireiden
Lue lisää

Kärsimys on valinnaista

Tuntuuko ajatus siitä, että kärsimys on valinnainen mahdottomalta. Kärsimys on sisäistä draamaa, järkytystä, ahdistusta, puutetta,
Lue lisää

Vaativa mieli

Onko vaativa mieli sinullekin tuttu? Vaativa mieli käskee meitä koko ajan tekemään ja suorittamaan. Kun
Lue lisää
Scroll to Top