Vaikutukset ja hyödyt

Vaikutukset

Mindfulness-harjoitteilla on todettu olevan muun muassa seuraavalaisia vaikutuksia, jotka on aivojen kuvantamistutkimuksissa kyetty paikantamaan tietyille aivojen alueille:

 1. Parantuneet metakognitiiviset taidot – muisti, oppiminen, ajattelu, havaitseminen, tarkkaavaisuus, luovuus ja ongelmanratkaisu kehittyy – aivoissa tämä näkyy harmaan aineen määrän/aktiivisuuden lisääntymisenä aivokuoren ja hippokampuksen alueella.
 2. Parantuneet tunnetaidot, kuten empatia, myötätunto, ystävällisyys ja paratunut keho-mieli -yhteys – aivoissa tämä näkyy harmaan aineen määrän/aktiivisuuden lisääntymisenä aivosaaren alueella (insula).
 3. Vähentynyt stressiin reagoiminen ja nopeampi stressistä palautuminen – aivoissa tämä näkyy harmaan aineen määrän/aktiivisuuden vähentymisenä mantelitumakkeen alueella.
 4. Positiivisten tunnekokemusten lisääntyminen ja negatiivisten tunnekokemusten väheneminen – aivoissa tämä näkyy harmaan aineen määrän/aktiivisuuden lisääntymisenä aivojen vasemman etuotsalohkon alueella ja vähentymisenä aivojen oikean etuotsalohkon alueella.

Viite: Hölzel BK, Carmody J, Vangel M, Congleton C, Yerramsetti SM, Gard T, Lazar SW. (2010) Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Res. 2011 Jan 30;191(1):36-43. doi: 10.1016/j.pscychresns.2010.08.006. Epub 2010 Nov 10.

Mindfulness-taidot ja niiden hyödyt työn kannalta voidaan jakaa kolmeen ryhmään alla olevan mukaisesti:

1.

Hyvinvointi ja terveys

 • Tuhannet, vertaisarvioidut tieteelliset tutkimukset todistavat. että tietoinen läsnäolo vahvistaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia
 • Parempi päivittäisen elämän stressin ja kuormituksen sietokyky ja nopeampi stressistä palautuminen
 • Vähemmän negaatiota ja ahdistusta – lisääntynyt kyky myönteisiin tunteisiin
 • Tehostunut immuunijärjestelmän toiminta ja alentunut sairastavuus
 • Parantunut sydämen ja verisuonten terveys, alentunut verenpaine ja pienentynyt verenpaineen kohoamisen riski
 • Lievemmät kipukokemukset ja siihen liittyvät tunnereaktiot
 • Tiettyjen aivoalueiden vähäisempi oheneminen ikääntymisen myötä
 • Kromosomien parantunut terveys ja vastustuskyky – solutason vanhenemisen ehkäisy
 • Vähemmän sairauspoissaoloja
2.

Metataitojen kehittyminen

 • Parantunut keskittymiskyky
 • Parantunut työmuisti ja sen kapasiteetti sekä parantunut aivojen informaation käsittelykyky
 • Lisääntynyt luovuus – uudet, innovatiiviset ratkaisumahdollisuudet
 • Tehostunut fyysinen ja henkinen kestävyys ja sinnikkyys
 • Parempi joustavuus – resilienssi
 • Parantunut muistin toiminta ja oppiminen vahvistuminen
 • Parantuneet priorisointitaidot – kyky havaita olennainen ja keskittyä siihen
 • Lisääntynyt työn tuloksellisuus
3.

Itsetuntemus ja tunnetaidot

 • Parantunut itsetuntemus ja itsetunto
 • Kehittynyt kyky tunnistaa tunteita ja ymmärtää niiden merkitys
 • Kehittynyt tunneäly
 • Lisääntyneet positiiviset tunnekokemukset ja vähentyneet negatiiviset tunnekokemukset
 • Lisääntynyt empatia, ystävällisyys, armollisuus ja hyväksyntä sekä itseä että muita kohtaan
 • Parantuneet ihmissuhdetaidot
 • Parantuneet esimiestaidot

Mindfulness työssä -AKATEMIA uudistaa ja kehittää työelämätaitoja juuri tämän hetken tarpeisiin!

Parempi keskittymiskyky, paremmat vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot, vähemmän stressiä ja parempi resilienssikyky

Tilaa uutiskirje